Non Iron - Jubileusz Grzegorza Kupczyka

Warszawa: Klub Progresja 21.04.2012.

1.Janusz Musielak, Non Iron

2.Grzegorz Kupczyk i Janusz Musielak, Non Iron

3.Daniel i Henryk Tomczak, Non Iron

4.Grzegorz Kupczyk i Henryk Tomczak, Non Iron

5.Janusz Musielak, Non Iron

6.Grzegorz Kupczyk i Jędrzej Kowalczyk, Non Iron

7.Fans, Non Iron

8.Daniel, Non Iron

9.Daniel, Jędrzej Kowalczyk i Henryk Tomczak, Non Iron

10.Jędrzej Kowalczyk, Non Iron

11.Daniel i Grzegorz Kupczyk, Non Iron

12.Grzegorz Kupczyk, Non Iron

13.Grzegorz Kupczyk i Daniel, Non Iron

14.Non Iron